ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստր և ռեեստրներ

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ցանկ

 

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների (առ 31.12.2020թ.)
________________________________________
Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների (առ 31.12.2019թ.)  

Կազմակերպություններում առաջացած թափոնների քանակն ըստ վտանգավորության դասերի

(տվյալները ներկայացված են ըստ «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)