ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտանետումներ

Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների  ՑԱՆԿ 
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, 2022թ.
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից   արտանետումները ըստ մարզերի և աղտոտիչների (տվյալները ներկայացված են ըստ «Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին»  Ձև N 2-ՏԱ (ՕԴ) (տարեկան)  վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐ 2018-2022թթ.
Մթնոլորտ արտանետումների ընդհանուր քանակը, արտանետումները շարժական և անշարժ աղբյուրներից

 

  ներբեռնել աղյուսակը

2022 թվական

2022թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 317.4 հազ. տ, որի 66.7%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 33.3%-ը` անշարժ աղբյուրներին: 8.1. Արտանետման անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 105.7 հազ. տ: Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 3 404, որոնց 77.9%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 325.8 հազ. տ, որի 67.5%-ը որսվել է, մնացած 32.5%-ը` արտանետվել մթնոլորտ։
Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2022թ. կազմել է 211.7 հազ. տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 153.8 հազ. տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.6%- ը, ցնդող օրգանական միացությունները` 36.5 հազ. տ կամ 17.2%, ազոտի օքսիդները` 20.6 հազ. տ կամ 9.7%: