ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտանետումներ

Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների  ՑԱՆԿ  

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, 2022թ.
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից   արտանետումները ըստ մարզերի և աղտոտիչների (տվյալները ներկայացված են ըստ «Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին»  Ձև N 2-ՏԱ (ՕԴ) (տարեկան)  վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐ 2018-2022թթ.
Մթնոլորտ արտանետումների ընդհանուր քանակը, արտանետումները շարժական և անշարժ աղբյուրներից

 

  ներբեռնել աղյուսակը

2022 թվական

2022թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 317.4 հազ.տ: Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 105.716 հազ.տ: