ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Խնդրում ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել  ՍԹԱ նախագծերում շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը հաշվելիս Շգ գործակցին (աղտոտող աղբյուրի շրջապատի բնութագիրն արտահայտող գործակից)՝ ընտրելով այն համապատասխան փաստացի իրավիճակին։
Խնդրում ենք վնասակար նյութերի մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների(ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծերն այսուհետ ուղարկել iac@env.am հասցեին:
«Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի N192 և 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N953-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ՀՀ կառավարության  N1673-Ն որոշում, ընդունված է 27.12.2012թ.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության N62-Ն որոշում, ընդունված է 23.01.2020թ.
Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ Հրաման 64Լ  18.02.2020թ. 
 ՍԹԱ նորմատիվների նախագծերի արխիվ
2023 թվական
2022 թվական
2021 թվական
2020 թվական