ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիաներ եվ թույլտվություններ

Լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգեր և դրանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկեր

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

1. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշում (5 փետրվարի 2015 թվականի N 90 - Ն)
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ.
        Հավելված 1, Հավելված 2, Հավելված 3, Հավելված 4, Հավելված 5, Հավելված 6, Հավելված 7, Հավելված 8, Հավելված 9

 

2. ««Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու և ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին»» ՀՀ կառավարության որոշում (25 դեկտեմբերի 2014 թվականի  N 1524 - Ն)

Վտանգավոր թափոնների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ երկրների հետ առեվտրի դեպքում արգելված ապրանքախմբերի

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանք պարունակող ապրանքների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

Վայրի կենդանիների և առանձին վայրի բույսերի տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքով և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների և բույսերի տեսակների ու դրանց մասերի և (կամ) ածանցյալների արտահանոււմը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից
 

3. «Բազելի կոնվենցիայի պահանջներին համապատախան վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման մասին ծանուցում»  և  «Բազելի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան թափոնների փոխադրման մասին փաստաթուղթ» (ռուսերեն տարբերակ), (անգլերեն տարբերակ)
 

4.  ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրաման N 96   10.08.1999թ.
 

5. РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ, ИХ ЧАСТИ И (ИЛИ) ДЕРИВАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНЫЕ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВЫВОЗЕ (*) (Приложение № 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. № 134)
 Փորձաքննության եզրակացություն ստանալու ուղեցույց (‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ, տնօրենի ժ/պ՝ Խաչիկ Մարտիրոսյան, հեռ. (+374 11) 220-218)

Բնապահպանական փորձաքննություն

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափեր

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ ներկայացվող ծանուցումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկություններըՈւղեցույց թափոնների վերաբերյալ (Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն, Մեխակ Ղազարյան, հեռ.(+374 11) 818-531 )

<<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության  գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր(ներ) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր>>

Թափոնի անձնագրերի համաձայնեցման ընթացակարգ

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց գոյացման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման ընթացակարգ

Թափոններ գոյացնող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների և թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ներկայացման ընթացակարգ

Վտանգավոր թափոնների, Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման և արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաների կամ թույլտվությունների  տրամադրման ընթացակարգ

Մինամատայի կոնվենցիայի Հավելված A–ի I մասում թվարկված սնդիկի հավելիչներով արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունԿենսառեսուրսների օգտագործման պայմանագրերի, թույլտվությունների, լիցենզիաների տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ (Կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն, Սևակ Բալոյան, հեռ. (+374 11) 818-530)

Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի կազմակերպման կարգը

Բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու համար հայտի թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգ

Բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ ՀՀ տարածքից արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու համար թույլտվություն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու համար հայտի թույլտվությունների տրամադրմում

Կենդանական աշխարհի օբյեկտների` սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին պայմանագրերի կնքման կարգը հաստատելու մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման պայմանագրեր կնքելու կարգ

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վայրի կենդանիների տեսակների սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին (սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որս) հայտի և պայմանագրի ձևերը հաստատելու մասին» Բնապահպանության նախարարի 12.02.2019թ. N 33-Ն հրաման

ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների (հավաստագրերի) տրամադրման համար
«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով (ՍԻԹԵՍ) կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիները և բույսերը, դրանց մասերն ու ածանցյալները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվությունների (հավաստագրերի) տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների արտահանման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Անազատ պայմաններում բուծված թառափազգիների տեսակների նմուշների արտահանման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների վերարտահանման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների ներմուծման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների ծովից ներմուծման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերՋրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման/ստացման գործընթաց  (Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին,  հեռ.(+374 11) 818-546)


Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի, թափոնների ներմուծման/արտահանման լիցենզիա և աղտոտող նյութերի արտանետման թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր (Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն, Մեխակ Ղազարյան,  հեռ.(+374 11) 818-531 )

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման` ներմուծման կամ արտահանման կամ տարանցիկ փոխադրման լիցենզիա ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակների/արտանետման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանք պարունակող ապրանքների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից


ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

20-04-2021

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Ներբեռնել