ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

ա․ Հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն
բ․ Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն
գ․ Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն
դ․ Կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն
ե․ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
զ․ «Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ. (+374 11) 818 523
Էլ. հասցե. t.gabrielyan@env.am