ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՄ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
ԱՐԱՄ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

ա․ Անտառային քաղաքականության վարչություն
բ․ Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն
գ․ Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն
դ․ Կլիմայական քաղաքականության վարչություն
ե․ Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն
զ․ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Հեռ. (+374 11) 818 560
Էլ. հասցե. a.meymaryan@env.am