ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտանետումներ

Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների  ՑԱՆԿ  

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, 2021թ.
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից 2021 թվականի արտանետումները ըստ մարզերի և աղտոտիչների (տվյալները ներկայացված են ըստ «Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին»  Ձև N 2-ՏԱ (ՕԴ) (տարեկան)  վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐ 2017-2021թթ.
Մթնոլորտ արտանետումների ընդհանուր քանակը, արտանետումները շարժական և անշարժ աղբյուրներից

 

Մթնոլորտ  անշարժ աղբյուրներից արտանետված վնասակար նյութերի քանակը ըստ մարզերի, 2017-2021թթ.

  ներբեռնել աղյուսակը

2021 թվական

2021թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 308.9 հազ.տ, որի 69.6%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 30.4%-ը` անշարժ աղբյուրներին:  Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 3 291, որոնց 74.9%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 93.8 հազ.տ:

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2021թ. կազմել է 215.1 հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 155.9 հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.5%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները` 37.0 հազ. տ կամ 17.2%, ազոտի օքսիդները` 21.3 հազ.տ կամ 9.9%:

2020 թվական

2020թ. արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է  3 422, որոնց 74.3%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված  վնասակար  նյութերի  քանակը  կազմել  է  257.2  հազ. տ,  որի  66.5%-ը  որսվել  է, 33.5%-ը՝ արտանետվել մթնոլորտ:

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2020թ. կազմել է 209.2հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը`  ընդհանուր արտանետումների 72.4%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  17.2%, ազոտի օքսիդները`  10.0 %:

2019 թվական

2019թ. արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 3 363: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 211.1 հազ.տ, որի  57.5%-ը որսվել է, մնացած 42.5%-ը` արտանետվել մթնոլորտ:

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2019թ. կազմել է 178.2հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը`  ընդհանուր արտանետումների 73.0%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  16.6%, ազոտի օքսիդները`  10.0 %:

2018 թվական

2018թ. արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 2 624, որոնց 71.8%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 243.8 հազ. տ, որի  53.2%-ը որսվել է, մնացած 46.8%-ը` արտանետվել մթնոլորտ: 

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2018թ. կազմել է 149.4հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 109.2հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 73.1%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.3հազ.տ կամ 16.3%, ազոտի օքսիդները` 15.5 հազ.տ,  կամ 10.4 %:

2017 թվական

2017թ. արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 141.3հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝  3 334, որոնց 74.4%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 239.7 հազ.տ, որի 41.1% որսվել է, իսկ մնացած 58.9%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ: 

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2017թ. կազմել է 149.8հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 108.7հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.6%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.7հազ.տ կամ 16.5%, ազոտի օքսիդները` 15.8 հազ.տ,  կամ 10.6 %:

2016 թվական

2016թ. արտանետման  անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 131.8հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝  3 568, որոնց 60.5%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 199.1հազ.տ, որի 33.8% որսվել է, իսկ մնացած 66.2%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ: 
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 29.4%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը(38.7հազ.տ),  1.7%-ը` ածխածնի օքսիդը (2.3հազ. տ), 1.1%-ը` ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդի /`(1.5   հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է   24.9տ, փոշու քանակը՝  4199.7տ ,  որի 3.2%-ը (133.9 տ ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն:  Ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է  580.8տ։

Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2016թ. կազմել է 144.9հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 105.5հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.8%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.0հազ.տ կամ 16.6%, ազոտի օքսիդները` 14.8 հազ.տ,  կամ 10.2 %:

2015 թվական

2015թ. արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.9հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝ 3020, որոնց 72.8%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 225.9 հազ.տ, որի 42.9% որսվել է, իսկ մնացած 57.1%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ:
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 26.50%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը (34.1 հազ. տ), 2.5%-ը (3.2 հազ. տ),` ածխածնի օքսիդը`1.0%-ը ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդիը/ (1.3 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 35.8 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը կազմել է 5036.7 տ, որի 4,1%-ը (204.6 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 2015թ. ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր արտանետումներում կազմել է 287.9տ:

Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2015թ. կազմել է 139.8 հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 101.7 հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.7%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  22.8 հազ.տ կամ 16.3%, ազոտի օքսիդները` 14.7 հազ.տ,  կամ 10.5 %: