ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարության հաշվետվություններ

Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից վերջին մեկ տարվա ընթացքում իրականացված բարեփոխումների վերաբերյալ
2018 թվականի գործունեություն
ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ.գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 55, 56, 57 և 96-րդ կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ
ՀՀ տարածքում ընդերքի օգտագործման տրամադրման օրինակության և ընդերքի օգտագործման /ոչ մետաղական հանքավայրեր/ նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
2018թ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից կատարման համար նախատեսված միջոցառումների
27.12.2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2017 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների մասին
ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ