ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
03.06.2013
Ս.թ հունիսի 20-ին տեղի կունենան Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

Ս.թ հունիսի 20-ին ժամը15.00-ին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր համայնքի ակումբի շենքում տեղիկունենան<<Վայքի Ռեսուրս>> ՍՊԸկողմիցներկայացվածԳլաձորիբազմամետաղայինհանքավայրիշահագործմաննախագծիվերաբերյալհասարակականլսումներ:

Նախագծայինփաստաթղթերինկարելիէծանոթանալ«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում և  Գլաձորի գյուղապետարանում  հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 093-03-85-14: