Ջերմոցային գազեր

ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2017

ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2016


Ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ տնտեսական գործունեության սեկտորների և տարիների (Գգ CO2 համ.)*

 Տարի 
 Էներգետիկա 
 Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում
 Գյուղա-տնտեսություն 
 Թափոններ 
Ընդամենը ՋԳ  արտանետումներ 
Անտառային տնտեսություն և այլ  հողօգտագործում 
Զուտ ՋԳ  արտանետումներ 
1990
22,712.16 
630.33 
1,989.21 
 438.99 
 25,770.69
-551.09 
25,219.61 
2000
4,298.27 
142.72 
1,326.67 
 532.94 
6,300.60 
-466.50 
5,834.11 
2001
4,495.68 
151.67 
1,420.18 
546.22 
6,613.76 
-445.40 
6,168.36 
2002
3,780.52 
222.74 
1,528.97 
557.81 
6,090.04 
-456.40 
5,633.64 
2003
4,181.00 
238.09 
1,521.07 
561.24 
6,501.40 
-447.93 
6,053.47 
2004
4,702.74 
326.14 
1,618.42 
569.56 
7,216.85 
490.99 
6,725.86 
2005
5,309.17 
376.18 
1,628.49 
575.57
7,889.41 
-521.10 
7,368.31 
2006
5,580.25 
413.31 
1,718.90 
582.24 
8,294.71 
-521.47 
7,773.24 
2007
6,379.01 
522.53 
1,576.57 
589.15 
9,067.27 
-564.02 
8,503.25 
2008
6,830.84 
593.91 
1,509.61 
596.63 
9,530.98 
-558.44 
8,972.54 
2009
 6,020.34 
454.93 
1,480.69 
592.07 
8,548.03 
-547.73 
8,000.30 
2010
5,827.53 
555.00 
1,462.26 
582.61 
8,427.40 
-551.64 
7,875.75 
2011
6,428.76 
596.10 
1,612.13 
590.20 
9,227.18 
-545.23 
8,681.95 
2012
6,914.72 
675.81 
1,827.11 
598.55 
10,016.19 
-522.79 
9,493.40 
2013
6,895.22 
729.93 
2,015.44 
603.49
10,244.09 
-479.87 
9,764.22 
2014
7,012.26 
782.54 
2,044.72 
611.19 
10,450.71 
-477.14 
9,973.57 

            

Ջերմոցային գազերի արտանետումները (Գգ CO2 համ.) ըստ նյութերի և տարիների*

 Տարի 
 Ածխածնի
 երկօքսիդ (СО2),
 Գգ CO2 համ.
 Ազոտի
ենթօքսիդ (N2O),
 Գգ CO2 համ.
 Մեթան (СН4),
 Գգ CO2 համ.
 Հիդրոքլորած-
 խածիններ (HFCs),
 Գգ CO2 համ.
 Գումարային,
 Գգ CO2 համ.
1990
22738.35 
905.49 
1575.76 
25219.61 
2000
2797.25 
616.20 
2416.79 
3.87 
5834.11 
2001
3017.41 
686.57 
2456.22 
8.17 
6168.36 
2002
2438.89 
764.05 
2419.31 
11.38 
5633.64 
2003
2794.06 
 721.06 
2520.52 
17.84 
6053.47 
2004
3221.96 
796.63 
2679.46 
27.80 
6725.86 
2005
3751.16 
789.67 
2782.41 
45.07 
7368.31 
2006
3816.78 
845.79 
3035.57 
75.10 
7773.24 
2007
4375.62 
679.24 
3332.70 
115.69 
8503.25 
2008
4886.21 
642.22 
3262.42 
181.69 
8972.54 
2009
4166.62 
649.84 
2969.24 
214.60 
8000.30 
2010
4029.22 
630.90 
2949.03 
266.61 
7875.75 
2011
4524.12 
692.65 
3133.39 
331.80 
8681.95 
2012
5056.42 
786.48 
3252.59 
397.91 
9493.40 
2013
5065.17 
838.26 
3397.27 
463.52 
9764.22 
2014
5145.82 
835.49 
3460.51 
531.74 
9973.57 

            

Ծանոթություն`
Տվյալները վերցված են Հայաստանի Հանրապետության  Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2014 թվականի հաշվետվությունից, որը հրապարակված է բնապահպանության պաշտոնական կայքում` http://www.mnp.am/am/pages/148

<
>