ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


14.01.2021թ. Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ


20.06.2019թ. Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա (հաշվետվություն)


<<Մեղրաձոր Գոլդ >> ՍՊԸ _ Ներկայացվում է Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում ընկերության կատարած մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 
                        տարեկան, 2020թ.
                        տարեկան, 2019թ.


<<ՄԼ Մայնինգ >> ՍՊԸ _ Ներկայացվում է ընկերության կատարած մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 
                        տարեկան, 2020թ.
                        տարեկան, 2019թ.

<<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ  -  Ներկայացվում է մթնոլորտային օդում աղտոտող նյութերի որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը
<<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումների իրականացման մասին հաշվետվություն


<<Ախթալա լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ - Ներկայացվում է ընկերության ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի եռամսյակային տվյալները. 
                         չորրորդ եռամսյակ, 2019թ.,


<<Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ - Ներկայացվում է ընկերության մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն. 
                         տարեկան 2020թ.
                         չորրորդ եռամսյակ, 2020թ.
                         երրորդ եռամսյակ, 2020թ.

                         երկրորդ եռամսյակ 2020թ.
                         առաջին եռամսյակ. 2020թ.

                         տարեկան, 2019թ
                         չորրորդ եռամսյակ. 2019թ.


<<ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկայի և Սոթքի հանքի և ազդակիր համայնքների մերձակա տարածքների մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն. 
                         տարեկան, 2020թ.
                         տարեկան, 2019թ. 


<<Մուլտի Գրուպ>> Կոնցեռն ՍՊԸընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով  պլանավորված մշտադիտարկումներ չիրականացնելու վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն


<<ՖԱՐՏՈ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ  - Ներկայացվում է  2019թ. մշտադիտարկումների արդյունքները.
                       չորրորդ եռամսյակ
                       երրորդ եռամսյակ


<<ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ>> ՍՊԸ (Սյունիքի մարզի Լիճքի պղնձի հանքավայր) - Ներկայացվում է  2019թ. մշտադիտարկումների արդյունքները.
                       տարեկան  2019թ.
                       երրորդ եռամսյակ 2019թ.
                       
երկրորդ եռամսյակ 2019թ. (լրամշակված)


<<ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ>> ՍՊԸ - ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով  պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն


<<ՎԱՆԱԿՎԱ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է պարզաբանում 2018թ. մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվեւթյան չներկայացնելու պատճառների մասին


<<ԴԱՐՔ ԳՐԱՆԻՏ>> ՍՊԸ - Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումներիարդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն չներկայացնելու մասին պարզաբանում


<<ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ-ի (Ամուլսարի ոսկու հանքավայր) բնապահպանական մոնիթորինգի  եռամսյակային հաշվետվություններ.

                     չորրորդ եռամսյակ 2018թ.
                     երրորդ եռամսյակ, 2018թ
                     երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                     առաջին եռամսյակ, 2018թ.   Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր (Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ))


<<ԹԵՂՈՒՏ>> ՓԲԸ-ի  բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.

                    տարեկան ամփոփ 2020
                    չորրորդ եռամսյակ 2020թ. 
                    երրորդ եռամսյակ 2020թ.
                    երկրորդ եռամսյակ 2020թ.- ընկերությունը մշտադիտարկում չի իրականացրել  
                    առաջին եռամսյակ 2020թ.

                     տարեկան ամփոփ 2019
                     չորրորդ եռամսյակ 2019թ. 
                     երրորդ եռամսյակ 2019թ.       
                     երկրորդ եռամսյակ 2019թ. - ընկերությունը արդյունաբերական գործունեություն չի իրականացրել  
                     առաջին եռամսյակ 2019թ. - ընկերությունը արդյունաբերական գործունեություն չի իրականացրել  

                     երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                     երկրորդ եռամսյակ, 2018թ. 


<<ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ>> ՓԲ (<<ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ>> ՓԲ) ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումներ.                      

                      տարեկան ամփոփ, 2020թ.
                     
չորրորդ եռամսյակ 2020թ.
                      երրորդ եռամսյակ 2020թ.
                      երկրորդ եռամսյակ 2020թ
                      առաջին եռամսյակ 2020թ.

                      չորրորդ եռամսյակ 2019թ.
                      երրորդ եռամսյակ 2019թ. 
                      երկրորդ եռամսյակ 2019թ.                  
                      առաջին եռամսյակ 2019թ.

                      տարեկան ամփոփ, 2018թ.
                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ.

                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻՃՔՎԱԶ>> ՓԲԸ (նոր անվանումը-<<ԷՅՋԻԱՐՍԻ>> (Արմենիան Գոլդ Րիսորս Քորփորեյշն) ՍՊԸ) - ի  բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
                      չորրորդ եռամսյակ 2020թ. 
                      երրորդ եռամսյակ, 2020թ.

                      տարեկան ամփոփ, 2018թ.
                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ. 
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.

 

<
>