ԿԱԴԱՍՏՐ և ՌԵԵՍՏՐՆԵՐ

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծ 2020թ․


Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների (առ 31.12.2020թ.)


Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների (առ 31.12.2019թ.)    

Արխիվ

<
>