ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ


Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող հայաստանի հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների  ՑԱՆԿ  


Մթնոլորտային օդի վրա ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գործող  կազմակերպությունների ցանկ  (հրաման N480-Ա 30.12.2019թ.)


Անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու թույլտվություն ունեցող կազմակերպությունների ցանկ (ըստ մարզերի) (31.12.2019թ.-ի դրությամբ) 


ՀՀ Արարատի մարզի Արևշատ համայնքում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ տեղեկանք(11.09.2013թ.)


ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ


ներբեռնել աղյուսակը


2019 թվականի արտանետումները

2019թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 267.9 հազ. տ, որի 66.5%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 33.5%-ը` անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 89.7 հազ. տ: 
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 3 363: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 211.1 հազ. տ, որի  57.5%-ը որսվել է, մնացած 42.5%-ը` արտանետվել մթնոլորտ:

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերը և
 արտանետումները մթնոլորտ  ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2019թ.

 

Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից անջատված
վնասակար նյութերի քանակը,տ

Որսված վնասակար
նյութերի քանակը,տ

Մթնոլորտային
արտանետումների քանակը,տ

 Ք.Երևան

13 538.2

6.2

13 532.0

 Արագածոտն

564.8

-

564.8

 Արարատ

121 253.8

118 569.5

2 684.3

 Արմավիր

1 692.9

-

1 692.9

 Գեղարքունիք   

9 612.6 

-

9 612.6 

 Լոռի

9 514.1

-

9 514.1

 Կոտայք

23 621.3

2 651.4

20 969.9

 Շիրակ

1 018.2

-

1 018.2

 Սյունիք

10 685.6

208.4

10 477.2

 Վայոց Ձոր

239.0

 2.4

236.6

 Տավուշ

19 411.9

-

19 411.9

   Ընդամենը

211 152.4

121 437.9

89 714.5


2018 թվականի արտանետումները

2018թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 263.4 հազ. տ, որի 56.7%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 43.3%-ը` անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 114.0 հազ. տ: 
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 2 624, որոնց 71.8%-ն ունեցել են սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 243.8 հազ. տ, որի  53.2%-ը որսվել է, մնացած 46.8%-ը` արտանետվել մթնոլորտ:

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերը և մթնոլորտային
արտանետումներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2018թ.

 

Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից անջատված
վնասակար նյութերի քանակը,տ

Որսված վնասակար
նյութերի քանակը,տ

Մթնոլորտային
արտանետումների քանակը,տ

 Ք.Երևան

17 181.4

3 490.0

13 691.4

 Արագածոտն

451.6

-

451.6

 Արարատ

110 821.1

108 123.7

2 697.4

 Արմավիր

1 835.8

-

1 835.8

 Գեղարքունիք

10 554.4

-

10 554.4

 Լոռի

35 027.8

-

35 027.8

 Կոտայք

32 329.1

11 023.0

21 306.1

 Շիրակ

1 010.8

-

1 010.8

 Սյունիք

17 693.1

7 182.4

10 510.7

 Վայոց Ձոր

252.5

4.1

248.4

 Տավուշ

16 673.4

-

16 673.4

   Ընդամենը

243 831.0

129 823.2

114 007.8

 

2017 թվականի արտանետումները
Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2017 թվականին կազմել են  291.1 հազ.տ, որի 51.5%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 48.5%-ը` անշարժ աղբյուրներին:
 Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 141.3հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝  3 334, որոնց 74.4%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 239.7 հազ.տ, որի 41.1% որսվել է, իսկ մնացած 58.9%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ: 

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ,
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ.

 

Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից անջատված
վնասակար նյութերի քանակը,տ

Որսված վնասակար
նյութերի քանակը,տ

Մթնոլորտային
արտանետումների քանակը,տ

 Ք.Երևան

19 780.4

2 847.0

16 933.4

 Արագածոտն

636.3

-

636.3

 Արարատ

75 064.5

72 062.7

3 001.8

 Արմավիր

2 637.5

-

2 637.5

 Գեղարքունիք

10 326.5

-

10 326.5

 Լոռի

47 060.4

-

47 060.4

 Կոտայք

32 126.2

9 027.0

23 099.2

 Շիրակ

1 297.5

-

1 297.5

 Սյունիք

28 918.1

14 473.0

14 445.1

 Վայոց Ձոր

297.5

2.2

295.3

 Տավուշ

21 523.8

-

21 523.8

   Ընդամենը

239 668.7

98 411.9

141 256.8

2016 թվականի արտանետումները
Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2016 թվականին կազմել են  276.7հազ.տ, որի 52.4%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 47.6%-ը` արտանետման անշարժ աղբյուրներին: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 131.8հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝  3 568, որոնց 60.5%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 199.1հազ.տ, որի 33.8% որսվել է, իսկ մնացած 66.2%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ: 
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 29.4%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը(38.7հազ.տ),  1.7%-ը` ածխածնի օքսիդը (2.3հազ. տ), 1.1%-ը` ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդի /`(1.5   հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է   24.9տ, փոշու քանակը՝  4199.7տ ,  որի 3.2%-ը (133.9 տ ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն:  Ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է  580.8տ։

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ,
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2016թ.

 

Արտանետման անշարժ  աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը,տ

Որսված վնասակար նյութերի քանակը,տ

Մթնոլորտային արտանետումների քանակը,տ

 Ք.Երևան

20 864.9

3 860.0

17 004.9

 Արագածոտն

545.7

-

545.7

 Արարատ

61 499.1

58 807.0

2 692.1

 Արմավիր

2 608.4

-

2 608.4

 Գեղարքունիք

3 040.8

-

3 040.8

 Լոռի

51 231.5

-

51 231.5

 Կոտայք

28 295.2

4 210.4

24 084.8

 Շիրակ

1 227.5

-

1 227.5

 Սյունիք

9 325.1

389.6

8 935.5

 Վայոց Ձոր

334.2

-

334.2

 Տավուշ

20 110.3

-

20 110.3

   Ընդամենը

199 082.7

67 267.0

131 815.7

 

2015 թվականի արտանետումները
Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2015 թվականին կազմել են 268.7հազ.տ, որի 52.0%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 48.0%-ը`արտանետման անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.9հազ.տ:
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը 2015թ. կազմել է 3020, որոնց 72.8%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 225.9 հազ.տ, որի 42.9% որսվել է, իսկ մնացած 57.1%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ:
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 26.50%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը (34.1 հազ. տ), 2.5%-ը (3.2 հազ. տ),` ածխածնի օքսիդը`1.0%-ը ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդիը/ (1.3 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 35.8 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը կազմել է 5036.7 տ, որի 4,1%-ը (204.6 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 2015թ. ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր արտանետումներում կազմել է 287.9տ:

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ,
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015թ.

 

Արտանետման անշարժ  աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը,տ

Որսված վնասակար նյութերի քանակը,տ

Մթնոլորտային արտանետումների քանակը,տ

 Ք.Երևան

19354,0

2115,7

17238,3

 Արագածոտն

586,2

-

586,2

 Արարատ

90964,6

88008,6

2956,0

 Արմավիր

3388,5

-

3388,5

 Գեղարքունիք

2907,6

3,0

2904,6

 Լոռի

46865,4

-

46865,4

 Կոտայք

31079,7

6420,0

24659,7

 Շիրակ

1251,3

-

1251,3

 Սյունիք

9301,4

424,0

8877,4

 Վայոց Ձոր

324,2

-

324,2

 Տավուշ

19864,3

-

19864,3

   Ընդամենը

225887,2

96971,3

128915,9


2014 թվականի արտանետումները
Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2014 թվականին կազմել են 270,9 հազ. տ, որի 52.6%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 47,4%-ը`արտանետման անշարժ աղբյուրներին: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.4հազ.տ:
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը 2013թ. կազմել է 3005, որոնց 76.0%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 246.1 հազ.տ, որի 47.8% որսվել է, իսկ մնացած 52.2%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ:
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 25.0%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը (32.1 հազ. տ), 2.4%-ը(3.1 հազ. տ),` ածխածնի քսիդը`1.2%-ը ազոտի օքսիդները/առանց ենթօքսիդի/ (1,5 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 19.8 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը կազմել է 4164.8 տ, որի 3.7%-ը(153.0 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 2014թ. ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր արտանետումներում կազմել է 444.1տ:

2014 թվականի արտանետումները
• Փոշի (օրգանական և անօրգանական)- 4164.77տ
• Ծանր մետաղներ- 19.76տ
• Ազոտի օքսիդներ(առանց ենթօքսիդի) – 1506.6տ
• Ծծմբային անհիդրիդ(SO2)- 32068.3տ
• Ածխածնի օքսիդ- 3076.7տ
• Ածխաջրածիններ  (առանց ՑՕՄ)- 86412.3տ
• Ցնդող օրգանական իացություններ-444.1տ
• Այլ նյութեր- 708.04տ.


ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ

2019 թվականի արտանետումները

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2019թ. կազմել է 178.2հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը`  ընդհանուր արտանետումների 73.0%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  16.6%, ազոտի օքսիդները`  10.0 %:

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակն ըստ տեսակի, 2019թ. 

Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի անվանումը Ընդամենը,
տոննա
Ազոտի օքսիդներ (NOx)   17 791.0
Ցնդող օրգանական միացություններ (ՑՕՄ)   29 666.0
Ածխածնի օքսիդ (CO) 130 130.0
Մուր (C)  577.0
Կապար (Pb)  0.9
Ծծմբային անհիդրիդ (SO2)  6.0
Ընդամենը 178 170.9 


2018 թվականի արտանետումները

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2018թ. կազմել է 149.4հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 109.2հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 73.1%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.3հազ.տ կամ 16.3%, ազոտի օքսիդները` 15.5 հազ.տ,  կամ 10.4 %:

2017 թվականի արտանետումները
Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2017թ. կազմել է 149.8հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 108.7հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.6%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.7հազ.տ կամ 16.5%, ազոտի օքսիդները` 15.8 հազ.տ,  կամ 10.6 %:

2016 թվականի արտանետումները
Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2016թ. կազմել է 144.9հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 105.5հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.8%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.0հազ.տ կամ 16.6%, ազոտի օքսիդները` 14.8 հազ.տ,  կամ 10.2 %:

2015 թվականի արտանետումները
Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2015թ. կազմել է 139.8 հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 101.7 հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.7%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  22.8 հազ.տ կամ 16.3%, ազոտի օքսիդները` 14.7 հազ.տ,  կամ 10.5 %:

 Աղտոտվածություն

Օդային ավազանի աղտոտվածության տվյալները ըստ  "Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի կատարած մշտադիտարկումների

2017 թվական
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2016 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2015 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2014 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար


ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ

2017թվական
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2016թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտլ
փետրվար
հունվար

2015 թվական
տերեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2014 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ

2013 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2012 թվական
տարեկան
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
մարտ
փետրվար
հունվար

<
>